މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލު