އަލަށް ހަދާ ރިޒޯޓުތަކާއި، މިހާރު ހަދަމުންދާ ރިޒޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ނުހެދިހުރި ރިޒޯޓުތަކާއި އަދި މަރާމާތުކުރާ ރިޒޯޓުތައް ހެދުމަށް ގެންނަ މުދަލުގެ ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމުމާއި އެ މުދާ އެ ރިޒޯޓުތަކަށް ބޭލުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލު