ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާއި، ޓޫރިސްޓް ހޮލަޓާއި، ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހެދުމަށް ކުއްޔަށް ދޭ ރަށްރަށާއި ބިންބިމުގެ ކުލި ސަރުކާރަށް ދެއްކުމާބެހޭ ގަވާއިދު (20-R/2010) ތަންފީޒުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލު