ގަވާއިދު ނަންބަރު: 42-R/2011 (ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ އެންމެހާ ޤާނޫނީ ބާރުތަކާއި އިޚުތިޔާރުގެ ބޭނުން ހިފުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން)