ސަރުކާރުން އިންވެސްޓްކުރާ ނުވަތަ ސަރުކާރު ބައިވެރިވެގެން އިންވެސްޓްކުރާ ރަށްރަށާއި ބިންބިން ކުއްޔަށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ އުސޫލު