ގަވާއިދު ނަންބަރު 34-R/2011 (ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބޭރުގެ ކަނޑުމަތީއުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު