އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ސަރކިއުލަރއާއެކު އެއް ކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ ލިސްޓްގައިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ބޭނުންވާ ތަކެތި ހުރިތޯ ބެލުން

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގައި ހުރި ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ އަދި ގިނަ ދުވަސްވެ ބޭނުން ނުކޮށް ހުރި ބައެއް ހަރު މުދާ ދައުލަތުގެ އެހެން އޮފީހަކުން ބޭނުންވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި އެ މުދަލުގެ މައުލޫމާތު، މި ސަރކިއުލަރއާއެކު އެއް ކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ވީމާ، މިދެންނެވި ލިސްޓުގައިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ތިޔަ އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހުރިނަމަ، 07 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު މި އޮފީހަށް ލިޔުމަކުން އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ info@audit.gov.mv އަށް މެއިލްކޮށް ދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ.

18 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ