ނީލަން
ނަންބަރު: 7-ADMN/CIR/2019/1
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 18 އޮގަސްޓް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1502
ސުންގަޑި: 26 އޮގަސްޓް 2019 1200
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ސަރކިއުލަރއާއެކު އެއް ކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ ލިސްޓްގައިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ބޭނުންވާ ތަކެތި ހުރިތޯ ބެލުން

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގައި ހުރި ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ އަދި ގިނަ ދުވަސްވެ ބޭނުން ނުކޮށް ހުރި ބައެއް ހަރު މުދާ ދައުލަތުގެ އެހެން އޮފީހަކުން ބޭނުންވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި އެ މުދަލުގެ މައުލޫމާތު، މި ސަރކިއުލަރއާއެކު އެއް ކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ވީމާ، މިދެންނެވި ލިސްޓުގައިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ތިޔަ އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހުރިނަމަ، 07 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު މި އޮފީހަށް ލިޔުމަކުން އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ info@audit.gov.mv އަށް މެއިލްކޮށް ދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ.

2019-08-18