މާލެއަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކ.ހުރާ ރައްޔިތުންގެ މުޥައްޟަފުންގެ ޔުނީފޯރމް ފަރުމާކޮށް ކައުންސިލްއަށް ވިއްކާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން

12 ޖޫން 2019
ހޯދާ