ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)334/334/2019/65
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 ޖޫން 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1511
ސުންގަޑި: 23 ޖޫން 2019 1300
މާލެއަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކ.ހުރާ ރައްޔިތުންގެ މުޥައްޟަފުންގެ ޔުނީފޯރމް ފަރުމާކޮށް ކައުންސިލްއަށް ވިއްކާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން

2019-06-12