ފޯކައިދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރިލީފް ޓީޗަރ

`

 

ފޯކައިދޫ ސްކޫލް

ށ.ފޯކައިދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                                                   ނަމްބަރ:GS-107/2019/10

 

އިޢުލާން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިވަޒީފާއަށް ބޭނުންވަނީ މަސައްކަތުގައި ގިނަވަގުތު އުޅެވޭ މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ޤާބިލް މީހެކެވެ.

މަޤާމު

ރިލީފް ޓީޗަރ

ބޭނުންވާ އަދަދު

 01(އެކެއް)

ވަޒީފާގެ ބާވަތް

ކޮންޓްރެކްޓް (3 މަސް ދުވަސް)

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން

ފޯކައިދޫ ސްކޫލް، ށ.ފޯކައިދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ޝަރުތު:

 • ސާނަވީ ތަޢުލީމް ފުރިހަމަ ކުރުން
 • މަތީ ސާނަވީ ތަޢުލީމް ފުރިހަމަ ކުރުން
 • ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ރޮގުން ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނގަނޑުގެ ލެވެލް 4ގެ ސަނަދެއް ހާސިލް ކުރުން

މުސާރަ:

 • ޝަރުތު 1 ގެ މުސާރަ (މަހަކު) 4500.00 ރުފިޔާ ސަރވިސް އެލަވަންސް: 1500.00 ރުފިޔާ
 • ޝަރުތު 2 ގެ މުސާރަ (މަހަކު) 5500.00 ރުފިޔާ ސަރވިސް އެލަވަންސް: 1500.00 ރުފިޔާ
 • ޝަރުތު 3 ގެ މުސާރަ (މަހަކު) 6090.00 ރުފިޔާ ސަރވިސް އެލަވަންސް: 2500.00 ރުފިޔާ

 

އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ: އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނަމަ، ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުޞޫލެއްގެ މަތިން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭނެ އެވެ.

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް

1. ދަރިވަރުންނަށް އުނގަންނައިދިނުމުގެ އެންމެހާ ޙަރަކާތްތައް ރާވާ ހިންގުން.

2. ޓައިމްޓޭބަލް އާއި އެއްގޮތަށް ކިޔަވައިދިނުން

3. ސްކޫލްގެ ވަސީލަތްތައް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް، ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާގެ ފެންވަރު މަތި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

4. މުޖްތަމަޢާއި ސްކޫލާއި އޮންނަ ގުޅުމަކީ ބަދަހި ގުޅުމެއް ކަމަށް ހެދުން.     

5. އިސްވެދިޔަ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރަށް ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ހަވާލުކުރެވޭ އާއްމުގޮތެއްގައި ދިމާނުވާޒާތުގެ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކުގައި، އަދި ކުއްލިގޮތެއްގައި ހަވާލުކުރެވޭ އަވަސް ކަންތައްތަކުގައި ވެރިން އަންގަވާގޮތުގެމަތިން، ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކު ބަރާބަރަށް ޢަމަލުކުރުން. 

 

 1. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
 1. ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މިފޯމު ސްކޫލުންނާއި
 2.  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓު(www.csc.gov.mv)  އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.)
 3. ސިވިލް ސަރވިސް އަށް
 4.  / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން، މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، އެމުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.
 5. ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް (އެކްރެޑިޓް ކޮޕީ) އާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުމަށް، މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް.
 6. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ސާފު ކޮޕީ.
 7. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ސީވީ).

-  ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބެލޭނެ ކަންކަން.       

 ޙާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު.

-މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ.

-ޤާބިލުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަވިއު ކޮށްގެން.

  ސުންގަޑި

09 އޭޕްރީލް 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00

  އިންޓަވިއުކުރުން އޮންނާނެ ތަނާއި، ތާރީޚާއި، ގަޑި

މިމަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް އިންޓަރވިއުކުރުން އޮންނާނީ 09 އޭޕްރީލް 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ފޯކައިދޫ ސްކޫލްގައެވެ.

  އިތުރު މަޢުލޫމާތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ރަސްމީގަޑީގައި 6540542 ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

01 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ