ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޗިންގ އެންރިޗްމެންޓް ސެޓްފިކެޓް

ތާރީޚް: 24 މާޗް 2019

ނަމްބަރ: VAM/IL/2019/7008

އިޢުލާން

ކޯހުގެ ނަން

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޗިންގ އެންރިޗްމެންޓް ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮގްރާމް

 

ކޯހުގެ މަޢުލޫމާތު

އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑޭޓަރީ އެހީގެ ދަށުން ޔޫ.އެސް.އޭ ގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޑެލެވެއަރ ގައި ހިންގޭ ކޯޗިންގ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރާއްޖޭގެ ކޯޗުންނަށް ހުޅުވާލެފިފައިވާ ފުރުސަތުގެ ތެރެއިން ވޮލިބޯލް ކޯޗިންގ ވެސް ވަނީ ހިމެނިފައެވެ. މި ގޮތުން 2019 އަހަރު އޮގަސްޓް 15 ގައި ފެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ކޯސް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 04 މޮޑިއުލް އަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.

1-  މޮޑިއުލް.1 15 އޮގަސްޓް އިން 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 އަށް ޔުނިވަރސިޓީ ޑެލެވެއަރ ކެމްޕަސް ގައި

2-  މޮޑިއުލް.2 15 ސެޕްޓެމްބަރ އިން 05 އޮކްޓޯބަރ 2019 އަށް ޔޫ.އެސް.އޮލިމްޕިކް  ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ ގައި

3-  މޮޑިއުލް.3 05 އޮކްޓޯބަރ އިން 12 އޮކޯބަރ  2019 އަށް ޑެޒިގްނޭޓެޑް އެޕަރެންޓިސްޝިޕް ސައިޓްތަކުގައި

4-   މޮޑިއުލް.4 27 އޭޕްރީލް އިން 01 މެއި 2020 އަށް އައި.އޯ.ސީ ހެޑްކުއާޓާރސް ( ލުސޭން ) ގައި

ކޯހުގެ ޝަރުތު

  1. މަދުވެގެން 02 އަހަރާއި 05 އަހަރާއި ދެމެދު ކޯޗިންގ ގެ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން
  2. އެފް.އައި.ވީބީ ލެވަލް 2 ކޯޗިންގ ހަދާފައިވުން

ސުންގަޑި

10 އޭޕްރީލްގެ 15:00 ކުރިން

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

1-     ބަޔޯ ޑާޓާ ،

2-     ކަރިކިއުލަމް ވިޓޭ

3-     ކޯޗިންގ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތައް

4-     ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓް ތައް

އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާނީ

މޯލްޑިވްސް ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ ހ. ބޯޅަގެ ނުވަތަ [email protected]

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ކޯހާއި ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް އޮލިމޕިކް ކޮމެޓީންނާއި ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ލިބެން ހުނަނާނެއެވެ.

24 މާރިޗު 2019
ހޯދާ