ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ ޢައްޔަންކުރުން

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ ޢައްޔަންކުރުން

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރުކަމުގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މިހާދު / ފިނޮޅު، ހއ.ކެލާ، 29 ޖަނަވަރީ 2014 ވީ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނާއި ކަމާބެހޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރަމެވެ.

03 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1435

03 ފެބުރުވަރީ 2014
ހޯދާ