މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
6 މާރިޗު 2019 ރޭ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ ކެނަސްލްވެފައިވާކަަމަށް

`

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

     މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.                                           

                                          ނަމްބަރ: IUL 10-F/10/2019/38

އިޢުލާން

06 މާރިޗު 2019 ވާ (ބުދަ) ދުވަހުގެ ރޭ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖަލްސާ  ކެންސަލްވެފައިވާތީ އެ ޖަލްސާގެ ސްޓޭޖާއި،ލައިޓް އަދި ބެކް ޑްރޮޕާއި ލެޑް ސްކްރީން  ބަހައްޓައި، ތަން ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރ: (IUL)10-F/10/2019/22(12ފެބުރުވަރީ 2019) އިޢުލާން ކެންސަލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. 

 

 

26 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ