ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެފް.އައި.ވީބީ ލެވެލް-1 އިންޓެނޭޝަނަލް ވޮލީބޯލް ކޯޗާރސް ކޯސް

                                                                                       

VAM/IL/2019/7006                   

 

 

އިއުލާން

 

 

 

އެފް.އައި.ވީބީ ލެވެލް-1 އިންޓެނޭޝަނަލް ވޮލީބޯލް ކޯޗާރސް ކޯސް

 

އެފް.އައި.ވީބީ ލެވެލް-1 އިންޓެނޭޝަނަލް ވޮލީބޯލް ކޯޗާރސް ކޯސް  2019 މާރޗް 15–19 އަށް މާލޭ ގައި ބޭއްވުމައް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ކޯހުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި -/1000 (އެއްހާސް ރުފިޔާ) ނެގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިކޯހުގައި ކިޔަވާދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެފްއައިވީބީ ގެ ތަޖުރިބާކާރު އިންސްޓްރަކްޓަރެކެވެ.

 ވީމާ މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށްޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތް ތަކުން ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް ފުރުމަށްފަހު 28 ފެބުރުއަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ވީ،އޭ،އެމް އަށް ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ 2019   

 

 

17 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ