ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކަށް ބޭނުންވާ އެއަރކަންޑިޝަން ހޯދުމާބެހޭ

 

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކަށް ބޭނުންވާ އެއަރކަންޑިޝަން ހޯދުމާބެހޭ

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ބޭނުމަށް ތިރީގައިވާ މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

 

ތަފްސީލް

އަދަދު

  އެއަރކަންޑިޝަނަރ (24000 ބީޓީޔޫ / އިންވާޓަރ)

10

  އެއަރކަންޑިޝަނަރ (18000 ބީޓީޔޫ / އިންވާޓަރ)

10

  އެއަރކަންޑިޝަނަރ (12000 ބީޓީޔޫ / އިންވާޓަރ)

15

 އެއަރކަންޑިޝަނަރ (9000 ބީޓީޔޫ / އިންވާޓަރ)

10

 

 

 

 

 

 

 

 

މިކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓްwww.judiciary.gov.mv  ގެ ނޯޓިސްބޯޑުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ. މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންނަމަ 2019 ފެބްރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން 3006249 އާއި ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

          ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ފެބްރުއަރީ 25 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް  އަންދާސީހިސާބު މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

09 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440

14 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ