ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ފަރުނީޗަރ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ފަރުނީޗަރު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

އަދަދު

އައިޓަމް

      ތަފްސީލް

15

އެގްޒެކްޓިވް ޗެއަރ

ހައިބެކް އަތްގަނޑުލީ

15

އެގްޒެކްޓިވް ޓޭބަލް

1.6 މީޓަރ ވުޑް ޑާކް ބްރައުން

 

މިކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތުޝީޓް މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓްwww.judiciary.gov.mv  އިން ލިބެންހުންނާނެއެވެ. މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންނަމަ 2019 ފެބްރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން 3006249 އަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިޑިޕާޓްމަންޓަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

07 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440

12 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ