ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަކެތިގަތުމާއިބެހޭ

އިޢުލާން

ތަކެތިގަތުމާއިބެހޭ

 

                 މި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

                 ވީމާ ، މިކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތާއެއްގޮތަށް މިތަކެތި ވިއްކަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

20 ފެބްރުއަރީ 2019 ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00

28 ފެބްރުއަރީ 2019 ބުރާސްފަތި ދުވަހު 13:00 އަށް.

މައުލޫމާތު ދިނުން އޮންނަތަން : ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ.

 

 

             5 ސީ ސީ ކެމެރާ އެނަލޮގް އެޗް ޑީ         

             4 ކޮމްޕިއިޓަރ ސިސްޓަމް

             1 ޔޫ ޕީ އެސް 3000 ވީ އޭ

             1 ފިންގަޕްރިންޓް ޑިވައިސް

             5 އެގްޒިޓް ބަޓަން

             އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަނަންނަވާ އެއްވެސް ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 6780700 ، 7909242 ނަންބަރަށެވެ.

               07 ޖިމާދަލްއާޚިރު    1440 ހ

               11 ފެބްރުއަރީ       2019  މ

 

 

          

                                                                            އިސްމާޢީލް ހަނީފް

                                                                  ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް

 

11 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ