ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
INTER SCHOOL VOLLEYBALL TOURNAMENT

 

VAM/IL/2019/7003

 

 

އިއުލާން

 

 

 

2019  ވަނަ އަހަރުގެ އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމާބެހޭ

 

2019 ވަނަ އަހަރު ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތްބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިމުބާރާތް އޮންނާނީ 15 މާރޗް އިން 31 މާރޗްގެ ނިޔަލަށް މާލޭގެ ޔޫތުސެންޓަރގެ އިންޑޯހޯލްގައެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތެއް ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ މި އެސޯސިއޭޝަންގެ ނަންބަރ 3317015 އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                                                                06 ފެބްރުއަރީ 2019

 

10 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ