ތިނަދޫ ސްކޫލް/ ގދ.ތިނަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތިނަދޫ ސްކޫލް ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން

އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް، މި ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ނަންބަރ:  (IUL)GS-216-GA/GS-216/2018/28 އާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިގެންފައިނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 19 ފެބްރުވަރީ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 28 ފެބްރުވަރީ 2019  ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

މަސައްކަތުގެ އަގު:                                     %70

ތަޖުރިބާ:                                             

ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން ބޭނުން ކުރުމަށް:         12%

10 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ