ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސައިކަލެއްގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

ޏ. ފުވައްމުލަކު ޤަސްރު ޢަބްދުﷲ ޖައިލަމް ޢަލީގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު A0K2725 (B) މޮޓޯ ސައިކަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ.

 ވީމާ، މިދެންނެވި ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 06 ފެބްރުއަރީ 2019 ދުވަހުގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ.

27 ޖަނަވަރީ 2019
ހޯދާ