ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރަކަށް ވުމާއި ގުޅޭ

 

 

 

ނަންބަރ: VAM/ILN/2018/015   

 

އިއުލާން

 

 

ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު 3 ޑިސެމްބަރ 2018 އިން ފެށިގެން 31 ޑިސެމްބަރ 2018 ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލަމެވެ. އަދި މިފުރުސަތުގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރުގެ ގޮތުގައި ތިބި މެމްބަރު ކްލަބްތަކުންވެސް ކަމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު އަލުން ފޯމް ހުށަހެޅުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ. އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަށް ހުޅުވާލާ މިފުރުސަތުގައި އެކުލަބަކުން ޝައުގުވެރުވާ މެމްބަރަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމް ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ އޮފީހުންނާއި، އެސޯސިއޭޝަންގެ ފޭސްބުކްޕޭޖުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.              

 

                                                                                    

 

03 ޑިސެންބަރު 2018
ހޯދާ