ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

 ނަންބަރު : IUL)415/415/2018/71)

އިޢުލާން

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

           ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯތީގެ، ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް އެދި މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

           ވީމާ، މިރަޖިސްޓްރީއާއިގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 17 ޑިސެމްބަރ 2018 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

#

ގޯތީގެ ނަން:

ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި،އެޑްރެސް

ރަޖިސްޓްރީގެ ބާވަތް:

01

ތޮއިބާ

އާމިނަތު ތަސްނީމާ / ބިޖިލީގެ ، ގދ . ތިނަދޫ

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ

           މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

18 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440   

26 ނޮވެންބަރު 2018
ހޯދާ