މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މިކައުންސިލްގެ ނަންބަރު: (IUL)219-CS/1/2018/8) އިޢުލާން ގައިވާ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމުދިނުމުގެ ހަޕްލާ ގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު އިޢުލާނުގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ތަން ތައްޔާރު ކޮށްދިނުން (ސައުންޑް، ލައިޓް އަދި ޑެކަރޭޝަންސް) މަސައްކަތް ކޮއްދިނުމަށް ބިޑް ހަށަހަޅުއްވާފައިވާ އަގުތަކަކީ އެކަށީގެންވާ އަގަކަށް ނުވެފައި، އަދި ހަފްލާގެ ފޮޓޯ ނެގުމުގެ މަސައްކަތަށް އެކަށީގެންވާވަރަށް ތަރުހީބު ލިބިފައިނުވާތީ، މި ދެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިއުލާންކުރަމެވެ.

  1. ތަން ތައްޔާރު ކޮށްދިނުން (ސައުންޑް، ލައިޓް އަދި ޑެކަރޭޝަންސް)
  2. ހަފްލާގެ ފޮޓޯ ނެގުން

ވީމާ، މި ދެމަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 22 ނޮވެމްބަރ 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 އަށް މިކައުންސިލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 25 ނޮވެމްބަރ 2018 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 އަށް މިކައުންސިލަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިކަމާގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3003995 ނަންބަރު ފޯނަށެވެ.

19 ނޮވެންބަރު 2018
ހޯދާ