އަލްމަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުމަށް

IUL)MAI-108/PRIV/2018/6)

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

   މި މަދަރުސާގެ 2017 ވަނައަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު މި މަދަރުސާގެ ނަންބަރު (IUL)MAI-108/PRIV/2018/3 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާތީ، މި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

 

1-      ޓްރޮފީ (މަދަރުސާއިން ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް ބޭނުންވާ ސައިޒުތަކުގައި ލިޔުންކޮޅު ހަރުކޮށްފައި)

2-      ޕްލާކް (މަދަރުސާއިން ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް ބޭނުންވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި)

3-      ސޭޝް (މަދަރުސާއިން ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް ބޭނުންވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި)

4-      އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ލައިޓް (މަދަރުސާއިން ބޭނުންވާ ގޮތަށް)

5-      ޖަލްސާގެ ބައިވެރިންނަށް ސައިފޮދު އެރުވުން (މަދަރުސާއިން ބޭނުންވާ މެނޫއަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް)

 

ވީމާ، މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް މިމަދަރުސާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހިއްޕަވައިގެން މިމަދަރުސާއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށެހެޅުއްވުން

 04 ޖުލައި  2018 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް

08 ޖުލައި 2018 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު 11:30 އަށް

 

                           18  ޝައްވާލު 1439

02 ޖުލައި 2018
ހޯދާ