އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމަށް  އެދި މިއޮފީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

 

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

ބާވަތް

 

A0C6820 (B)

މޮޓޯސައިކަލް

 ވީމާ، މިއުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، 05 ޑިސެންބަރު 2013 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިއޮފީހަށް (ފޯން 6885898) އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

22  މުޙައްރަމް 1435 

26 ނޮވެންބަރު 2013
ހޯދާ