އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯއްޗަށް ހަދައިދެވިފައިވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ. ވީމާ، މިރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 10 ދުވަހުގެތެރޭގައި މިޑިޕާޓްމަންޓަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

1-    އައްޑޫސިޓީ/ ހިތަދޫ  "ފަރުހާނާމަންޒިލް''  ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

17 މުޙައްރަމް 1435

21 ނޮވެންބަރު 2013
ހޯދާ