އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގޯތީގެ އަދި ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯތިތަކަށް ހަދައިދެވިފައިވާ ގޯތީގެ އަދި ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީތައް ގެއްލިގެން މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ. ވީމާ، މިރަޖިސްޓަރީތަކާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 10 ދުވަހުގެތެރޭގައި މިޑިޕާޓްމަންޓަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

1-    އައްޑޫސިޓީ/ ހިތަދޫ  "ފަނަސް''  ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

2-    އައްޑޫސިޓީ/ ހިތަދޫ  "ރީސަން''  ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

3-    އައްޑޫސިޓީ/ ހިތަދޫ  "ޝައިންވިއު''  ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

4-    އައްޑޫސިޓީ/ ހިތަދޫ  "ކަސްތޫރިގެ''  ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

 21 މުޙައްރަމް 1435

25 ނޮވެންބަރު 2013
ހޯދާ