ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއަރ ކަންޑިޝަން ސާވިސްކުރުން

                        މިސްކޫލުގައި ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ 18000 ބީޓީޔޫގެ 6 އޭސީ އާއި 9000 ބީޓީޔޫގެ 1

އޭސީ ސާވިސް ކުރަން ބޭނުންވެއެވެ.

                        ވީމާ މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 26 ސެޕްޓެންބަރ

2017 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 އަށް މިސްކޫލުގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށްފަހު

08 އޮކްޓޯބަރ 2017 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ހެދުނު 10:00 އަށް  ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                  މައުލޫމާތު ސާފްކުރުމުގެ ސެޝަނުގައި ބައިވެރި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބް

ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. މައުލޫމާތު ސެޝަނުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ބަދަލުގައި މީހަކު

ފޮނުއްވާނަމަ އެކަން ސިޓީއަކުން ސްކޫލަށް އަންގަންވާނެއެވެ. މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ކޯޓޭޝަން ތަކާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ

ވަގުތުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ކޯޓޭޝަން ބާތިލް ކުރެވޭނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

 

18 ސެޕްޓެންބަރު 2017
ހޯދާ