ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޫލުގެ ނަންބޯޑް ހަދައި ހަރުކޮށްދިނުން

                        މިސްކޫލުންދޭ ނަމޫނާ އާއި އެއްގޮތަށް ސްކޫލުގެ ނަންބޯޑް ހަދައި ހަރުކޮށްދޭނެ

ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަމްބަރ GS-205/IUL/2017/27 އިއުލާނާއި ގުޅިގެން މައުލޫމާތު

ސާފްކޮށްފައިވަނީ 2 ފަރާތުން ކަމުގައިވާތީ އެއިއުލާން ބާތިލުކޮށް އަލުން އިއުލާނު ކުރަމެވެ.  

                        ވީމާ މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 28 ސެޕްޓެންބަރ

2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 އަށް މިސްކޫލުގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށްފަހު

10 އޮކްޓޯބަރ 2017 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު ހެދުނު 10:00 އަށް  ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                  މައުލޫމާތު ސާފްކުރުމުގެ ސެޝަނުގައި ބައިވެރި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބް

ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. މައުލޫމާތު ސެޝަނުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ބަދަލުގައި

މީހަކު ފޮނުއްވާނަމަ އެކަން ސިޓީއަކުން ސްކޫލަށް އަންގަންވާނެއެވެ. މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ކޯޓޭޝަން ތަކާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ

ވަގުތުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ކޯޓޭޝަން ބާތިލް ކުރެވޭނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

18 ސެޕްޓެންބަރު 2017
ހޯދާ