މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
02 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަންނަންބޭނުންވެގެން

އިޢުލާން

 

 

މި އޮތޯރިޓީއަށް 04 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަންނަންބޭނުންވެގެން 16 ޖުލައި 2017 ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)431-AHP/1/2017/10  ޢުލާނާއި ގުޅިގެން  02 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ލިބިފައިނުވާތީ، މިކަމަށް އަލުން ފުރުސަރު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ މިތަކެތި ވިއްކަން ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 08 އޮގަސްޓް 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް މި އޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 13 އޮގަސްޓް 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް މި މިއޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. އަދި 08 އޮގަސްޓް 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ފަހުން މިއޮތޯރިޓީގެ ކައުންޓަރުން މައުލޫމާތު ޝީޓު ލިބެންހުންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ބެހޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންވެލައްވާނަމަ 4259-300 އަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

11 ޛުލްޤަޢިދާ 1438ހ.

03 އޮގަސްޓް 2017މ.

03 އޮގަސްޓް 2017
ހޯދާ