ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނައިފަރު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޕިކަޕެއް ހޯދުން

ތާރީޚް: 24 ޖުލައި 2017

ނަންބަރު: (IUL)327-B/327/2017/79

ނައިފަރު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޕިކަޕެއް ހޯދުން

ނައިފަރު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޕިކަޕެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލަމެވެ.

          ވީމާ، ޕިކަޕް ހޯދައިދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބިޑް ޕްރޮޕޯސަލް ހޯއްދެވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިފައިވާ ތާރީޚްގައި ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދުރުވެ ބިޑު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ބިޑް ޕްރޮޕޯސަލް ދޫކުރުން

2017 ޖުލައި 25 ވާ ( އަންގާރަ ) ދުވަހުން ފެށިގެން 2017 އޯގަސްޓް 10 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ނިޔަލަށް (ރަސްމީގަޑީގައި) ނައިފަރު ކައުންސިލް އިދާރާގައި،

އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަތުމަށް ބާއްވާ ބިޑް އޯޕަން މީޓިންގ

ބިޑު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ  2017 އޯގަސްޓް 10 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ.

24 ޖުލައި 2017
ހޯދާ