ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްކާތެރި ކޮޓަރި މަރާމާތު ކުރުން

އިޢުލާން

 

އަންދާސީ ހިސާބް ބޭނުންވެއްޖެ

     މިސްކޫލުގެ ރައްކާތެރި ކޮޓަރި މަރާމާތު ކުރަން ބޭނުންވެގެން ކުރި އިއުލާން ނަމްބަރ GS-205/IUL/2017/09

އިއުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން މައުލޫމާތު ސާފްކޮށްފައި ނުވާތީ އިއުލާން ބާތިލުކޮށް އަލުން އިއުލާނު ކުރަމެވެ.   

     ވީމާ، މިސްކޫލުންދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭން ޝައުގުވެރިވެލައްވާ

ފަރާތްތަކުން 03 ޖުލައި 2017 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ގެ 10:45 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު

13 ޖުލައި 2017  ވާ ބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:30 އަށް އަންދާސީ ހިސާބް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މައުލޫމާތު

ސާފްކުރުމުގެ ސެޝަނުގައި ބައިވެރި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެ ވާހަކަ

ދަންނަވަމެވެ. މައުލޫމާތު ސެޝަނުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުއްވާނަމަ އެކަން ސިޓީއަކުން ސްކޫލަށް

އަންގަންވާނެއެވެ. މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ އަންދާސީ ހިސާބް ތަކާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ

އަންދާސީ ހިސާބް ބާތިލް ކުރެވޭނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ

ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ ވިޔަފާރިތައް ނޫން އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް އަންދާސީ ހިސާބު

ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

23 ރަމަޟާން 1438

18 ޖޫން 2017

 

 

18 ޖޫން 2017
ހޯދާ