ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރެފްރީން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް

a

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭސަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

މާލެ

ދިވެހިރާއްޖެ

                                                                                                                                                                                                                                                                                   ނަންބަރު:FAM/IUL/2017/010

 

އިއުލާން

             ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ރެފްރީންގެ ކަންތައްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަޤުސަދުގައި ރެފްރީން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ވަނީ މިއެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމަވާފައެވެ.

             ވީމާ، މިއެސޯސިއޭޝަންގެ މުބާރާތްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ބޭނުންވާ، ރެފްރީ ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ރެފްރީން 02 ޖުލައި 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި މުއްދަތު ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ ރެފްރީން މިއެސޯސިއޭޝަނުން ރާވާ ހިންގާ މުބާރާތްތަކުގައި ރެފްރީކަން ނުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

             ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ކައުންޓަރުން ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި ހެނދުނު 10:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް ލިބެން ހުންނާނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި ފޯމް އާއިއެކު ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީއެއް ހުށައެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  

             01 ޖޫން 2017  

01 ޖޫން 2017
ހޯދާ