ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައެއް ތަކެތި ގަތުމަށް

އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެގެން ކުރި ނަންބަރު(IUL)239-AHRI/239/2016/33  އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ކުރިމަތިލާފައިނުވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިތަކެތި ވިއްކެވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ނުވަތަ ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

2016 އޮކްޓޫބަރު 3 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ 11:00 އަށް

2016 އޮކްޓޫބަރު 6 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ 10:00 އަށް

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގެން ތިރީގައިއެވާ ނަންބަރަށް ގުޅުއްވައި ނަން ނޯޓްކުރައްވައިގެންވެސް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވިދާނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރާ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުނަމަ، 7909242 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

1 ނެޓްވާރކް ޕްރިންޓަރ / ސްކޭނަރާއެކު

4 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް

1 ސްމާޓްބޯޑް (އެޓްރެކްޓިވް ވައިޓްބޯޑް)

1 އިންޓަލް އެން ޔޫ ސީ މިނީ ޕީސީ.

26 ޛުލްޙިއްޖާ 1437

28 ސެޕްޓެންބަރު 2016
ހޯދާ