ޅޮހީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކަރަންޓު ތުރީފޭހަށް ބަދަލުކޮށް، މައިކޭބަލުތައް ބަދަލުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު:

މި ސްކޫލުން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް މި ސްކޫލުގެ ކަރަންޓުގެ މިދަންނަވާ މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރަމެވެ.

1- ތްރީފޭސް ކަރަންޓު ސްކޫލަށް ލުން

2- ސްކޫލުގެ އެތެރޭގެ މައި ކޭބަލްތައް ބަދަލުކުރުން.

މި މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގާ މުޢާމަލާތްތައް މިދަންނަވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މުޢާމަލާތް

ތަން

ތާރީޚް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތުދިނުން

ޅޮހީ ސްކޫލް

03 ޖުލައި 2016 (އާދީއްތަ)

މެންދުރުފަހުގެ 2:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

ޅޮހީ ސްކޫލް

06 ޖުލައި 2016 (ބުދަ)

މެންދުރުފަހުގެ 2:00

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މި ސްކޫލުގެ ނަންބަރު 6560573 ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

26 ޖޫން 2016
ހޯދާ