ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ސޮފްޓްވެއަރއެއް ފަރުމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ސޮފްޓްވެއަރއެއް ހޯދުމާބެހޭ

މިކައުންސިލްގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ސޮފްޓްވެއަރއެއް ފަރުމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)239-IED/239/2016/14 އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އަލުން އެކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 21 ޖޫން 2016 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11.00 ގައި މިއޮފީހުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 27 މާރިޗު 2016 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިއޮފީހަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

07 ރަމަޟާން 1437

12 ޖޫން 2016
ހޯދާ