ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
25 ވަނަ ސަލްސާ އެސޯސިއޭޝަން ކަޕުގައި ބައިވެރިވުމާ ބެހޭ

އިޢުލާން 

25 ވަނަ ސަލްސާ އެސޯސިއޭޝަން ކަޕުގައި ބައިވެރިވުމާ ބެހޭ.

މުބާރާތް ފެށޭ ތާރީޚު:

2016 ޖުލައި 9 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު.

މުބާރާތް ބޭއްވޭ ތަން:

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އިންޑޯހޯލުގައި.

މުބާރާތް ކުޅެވޭ ޑިވިޜަން:

އަންހެން، ފިރިހެން.

މުބާރާތުގެ ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެފަހު ތާރީޚާއި ގަޑި:

2016 ޖުލައި 02 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ނިޔަލަށް.

ޓީމު ލިސްޓު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެފަހު ތާރީޚާއި ގަޑި:

2016 ޖުލައި 7 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން.

މުބާރާތުގެ ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމާއި، ޓީމު ލިސްޓު ހުށަހަޅާ ފޯމު ލިބެންހުރި ތަން:

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

[email protected]

3317015

04 ރަމަޟާން 1437 

09 ޖޫން 2016
ހޯދާ