މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރީސްކޫލްގެ ޕްލޭގްރައުންޑްގައި ހަދާފައވާ 'ހިޔާ' މަރާމާތުތައް ކުރަން

އިޢުލާން

ހިންމަފުށީ ޕްރީސްކޫލުގެ ޕްލޭގްރައުންޑްގައި ހަދާފައވާ " ހިޔާ " މަރާމާތުތައް ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.  

ވީމާ، މިމަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 21 މާރިޗު 2016 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިއިދާރާއާށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 28 މާރިޗު 2016 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

26 ޖުމާދަލްއޫލާ 1437

06 މާރިޗު 2016
ހޯދާ