އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެހިކަލްތަކުގެ ބޮޑީ ރިޕެއަރކޮށް ޓިންކަރިންގ މަސައްކަތްކުރަން

އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މިކުންފުނީގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ވެހިކަލްތަކުގެ ބޮޑީ ރިޕެއަރކޮށް ޓިންކަރިންގ މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުނެވެއެވެ.

  •  ވޯޓަރ ޓްރަކް
  •  ޓޮއިލެޓް ޓްރަކް
  •  ކޮންވެޔަރ ބެލްޓް
  •  ގްރައުންޑް ޕަވަރ ޔުނިޓް

ވީމާ، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 14 މާރިޗު 2016 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މިކުންފުންޏަށް ވަޑައިގެން ވެހިކަލްތައް ބަލައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 24 މާރިޗު 2016 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމާއި އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ މިކުންފުނީގެ އެޑްމިން އޮފީހުގައެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 6898515 / 6898010 ފޯނާ ގުޅުއްވުމުން ނުވަތަ އަދި [email protected] އަށް މެއިލް ކުރުމުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

29 ފެބުރުވަރީ 2016
ހޯދާ