ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޤައުމީ ބީޗުވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2016 ގައި ބައިވެރިވުމާ ބެހޭ

އިޢުލާން 

ޤައުމީ ބީޗުވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2016 ( އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޑިވިޜަން/ ކްލަބް، އިންޑިވިޖުއަލް ) ގައި ބައިވެރިވުމާ ބެހޭ.

މުބާރާތް ފެށޭ ތާރީހު:

2016 މާރިޗު 11 ވާ ހުކުރު ދުވަހު.

މުބާރާތް ބޭއްވޭ ރަށް:

މާލޭ ސިޓީ / ދޮންގަނޑު ބީޗު ވޮލީ ކޯޓް

މުބަރާތް ކުޅޭވޭ ޑިވިޜަން:

ކްލަބް އަދި އިންޑިވިޑުއަލް އިވެންޓް ( އަންހެން، ފިރިހެން )

މުބާރާތުގެ ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި ގަޑި:

2016 މާރިޗު 01 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން.

މުބާރާތުގެ ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމް:

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް / ހ.ބޯޅަގެ ( 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ ) އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ

ބައިވެރިވެވޭ ފަރާތް:

ކްލަބް އިވެންޓްގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މިއެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރު ކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތަކަށް.

މުބާރާތުގެ ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަން:

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް / ހ.ބޯޅަގެ (1 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

3317015

05 ޖުމާދަލްއޫލާ 1437 

14 ފެބުރުވަރީ 2016
ހޯދާ