ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނެޝަނަލް ލީގު 2 ވަނަ ޑިވިޜަނުގައި ބައިވެރިވުމާބެހޭ

އިޢުލާން 

ނެޝަނަލް ލީގު 2 ވަނަ ޑިވިޜަންގައި ބައިވެރިވުމާ ބެހޭ

މުބާރާތް ފެށޭ ތާރީޚު:

2016 ޖަނަވަރީ 19 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު.

މުބާރާތް ބޭއްވޭ ތަން:

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އިންޑޯ ހޯލުގައި.

މުބާރާތް ކުޅެވޭ ޑިވިޜަން:

ފިރިހެން.

މުބާރާތުގެ ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެފަހު ތާރީޚާއި ގަޑި:

2016 ޖަނަވަރީ 3 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ނިޔަލަށް.

ޓީމު ލިސްޓު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި ގަޑި:

2016 ޖަނަވަރީ 7 ވާ ބުރާސްފަތި  ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން.

މުބާރާތުގެ ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމާއި، ޓީމު ލިސްޓު ހުށަހަޅާ ފޯމު ލިބެން ހުރި ތަން.

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

3317015

17 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1437 

27 ޑިސެންބަރު 2015
ހޯދާ