ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސައިކަލެއްގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

ސައިކަލެއްގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އަލަދަނޑުގެ ކައުޘަރު އަޙްމަދު ލަޠީފުގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު A0E6093 މޮޓޯސައިކަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 1 ޖަނަވަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގައި ދިނުން އެދެމެވެ.

9 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1437

20 ޑިސެންބަރު 2015
ހޯދާ