މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަކެތި ގަންނަން

މި މިނިސްޓްރީއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ސްޕެސިފިކޭޝަންގެ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިތަކެތި ވިއްކުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

މިތަކެއްޗަކީ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ 6 ބީ.ޑީ.އެސް.ސީ. ގެ ބޭނުންވާ ތަކެއްޗެވެ.

 1.  ތިރީގައިމިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަންގެ 6 ލެޕްޓޮޕް

Mobile optimized processor

Intel® Core™ i3 Series or Equivalent

2.0 GHz, 3M Cache, Two (2) Cores

Processor

SATA support

RAM upgradeable to 4GB

Integrated sound capabilities

Motherboard

4 GB RAM

DDR 2Dual Channel

RAM

500 GB

Hard Disk Drive

Internal or external 16x DVD Writer / Rewriter

Optical Drive

Graphic Adapter

Video Interface

10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet,  Integrated 802.11b/g

Network Interface

Three (3) USB 2.0 , One VGA port

Input/ Output Ports

QWERTY Keyboard

Keyboard

Built-in pointing device,

Additional external mouse as an accessory

Pointing Device

Genuine OEM Microsoft Windows 8 Professional 32 or 64‐bit. Licence Key to be provided upon purchase.

Operating System

All drivers for the supplied operating system.

Drivers

Size = 14” widescreen

XGA TFT active colour display

Internal 1024x768 resolution

External 1600x1200 resolution

LCD

Minimum 3 hours continuous use

Battery

Microsoft Office Standard 2013 Genuine. Licence Key to be provided upon purchase.

Additional Software

Laptop carrying bag

Bag

The power adapter should have a flat 3 pin plug compatible for the power sockets used in Maldives. If it is not, the vendor should provide a solution such as travel adapters at no additional cost.

Power Adapter

މިނިސްޓްރީން ބަލާނެ ކަންތައްތައް

 1. ހުށަހަޅާ އައިޓަމްތަކުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ހުންނަންވާނީ، މި ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފެންވަރަށެވެ.
 2. ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރާއިރު، ދިގުމުއްދަތެއްގައި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާ ގުޅޭ ތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށް ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތްތަކާއި، އަދި އާފްޓަރސޭލް ސަރވިސް/މެއިންޓެނަންސް ދެވޭ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.
 3. ބިޑް ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުން ގެންނަ ތަކެތި، މި މިނިސްޓްރީގައި ޓެސްޓުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ނުފެތޭނަމަ އެ އެއްޗެއް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެތަކެތީގެ ބަދަލުގައި އިތުރު އަގަކާނުލައި ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ފެތޭ ތަކެތި މި މިނިސްޓްރީއަށް ހޯދައިދޭންވާނެއެވެ.
 4. ތަކެއްޗަށް އަގުދެވޭނީ ހުރިހާ އައިޓަމެއް މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރުމުންނެވެ.
 5. ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބު، 60 ދުވަސް ވަންދެން ކެންސަލްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

އަގު ހުށަހެޅުން.

 1. ހުރިހާ އަގެއް ހުންނަންވާނީ ދިވެހިރުފިޔާއިންނެވެ.
 2. ޑެލިވަރީ މުއްދަތު ހުންނަންވާނީ ދުވަހުންނެވެ.
 3. ވޮރަންޓީ މުއްދަތު ހުންނަންވާނީ މަހުގެ އަދަދުންނެވެ.

މާކްސް ދެވޭގޮތުގެ ތަފުސީލު:

މާކްސްދެވޭ ކްރައިޓީރިއާ

މާކްސް ދެވޭ ގޮތް

ތަފުސީލު

ފޯމިއުލާ

އަގު

60%

 • ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށް ދޭ މާކްސް
 • މާކްސް ދެވޭނީ މިނިސްޓްރީގެ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުން ފާސްވާ ވިޔަފާރިތަކުން ހުށަހަޅާ އެންމެ ކުޑަ އަގަކީ ބެންޗްމާކެއްކަމުގައި ބަލައިގެން ކްރައިޓީރިއާއަށް އެލޮކޭޓް ކުރެވިފައިވާ % ހުރިހާ އަގުތަކެއްގެ މެދުގައި ބަހާލައިގެންނެވެ.

(Benchmark Price / Submitted Price) x Allocated Percentage

ޑެލިވަރީ ޕީރިއަޑް

10%

 • ތަކެތި މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރެވޭނެ މުއްދަތަށް ދޭ މާކްސް
 • މާކްސް ދެވޭނީ މިނިސްޓްރީގެ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުން ފާސްވާ ވިޔަފާރިތަކުން ހުށަހަޅާ އެންމެ ކުރު މުއްދަތަކީ ބެންޗްމާކެއްކަމުގައި ބަލައިގެން ކްރައިޓީރިއާއަށް އެލޮކޭޓް ކުރެވިފައިވާ % ހުރިހާ މުއްދަތެއްގެ މެދުގައި ބަހާލައިގެންނެވެ.

(Benchmark Delivery / Submitted Delivery) x Allocated Percentage

ތަކެތީގެ ވޮރަންޓީ

15%

 • ގަންނަ ތަކެތި މުވައްޒަފެއްގެ އިހުމާލަކާ ނުލައި ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ހަދައިދިނުމަށް ދޭ މުއްދަތަށް މާކްސް ދޭވަރު

(Warranty Period / Bench Mark) x Allocated Percentage

ސަރވިސް ވޮރަންޓީ

10%

 • ސަރވިސް ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް ދޭ މާކްސް
 • މާކްސް ދެވޭނީ މިނިސްޓްރީގެ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުން ފާސްވާ ވިޔަފާރިތަކުން ހުށަހަޅާ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ ބެންޗްމާކެއް ކަމުގައި ބަލައިގެން ކްރައިޓީރިއާއަށް އެލޮކޭޓް ކުރެވިފައިވާ % ހުރިހާ މުއްދަތެއްގެ މެދުގައި ބަހާލައިގެންނެވެ.

(Warranty Period / Bench Mark) x Allocated Percentage

ކޮމްޕެނީ ޕްރޮފައިލް

5%

 • ކޮމްޕެނީ ޕްރޮފައިލަށް ބަލައި 1-10 ދެމެދުގެ މާކުހެއް ދެވޭނެއެވެ.
 • މީގެކުރިން ކޮމްޕެނީގެ ފަރާތުން ކުރެވިފައިހުރި މުޢާމަލާތްތަކަށް ބަލައި 1-10 ދެމެދުގެ މާކުހެއް ދެވޭނެއެވެ.

2 Major questions (profile and experience) with 10 max points each =20, three members of BEC, Max marks attainable from questions=60 points.

(Points attained/60)x allocated %

 1. ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރާނީ މި މިނިސްޓްރީގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީންނެވެ.
 2. ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން ނިންމުމަށްފަހު ޓެންޑަރ ކޮމިޓީން ނިންމާ ފަރާތަކަށް ބިޑް ލިބޭނެއެވެ. އަދި އެހެން ފަރާތްތަކަށް އެކަން އެންގޭނެއެވެ.
 3. ބިޑް އިވެލުޝަނަށްފަހު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްވާނަމަ، މި މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީއަކުން ހުށަހެޅުމުން އެފަރާތަކަށް ޖަވާބުދެވޭނެއެވެ. 

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

އަންދާސީހިސާބު 30 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ގެ 11:00 އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތު ފާއިތުވުމުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި އިޢުލާނުގެ ނަންބަރު ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ތިރީގައިވާގޮތަށް އެޑްރެސްކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

    އެންޓަރޕްރައިސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން

    މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

    މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އަންދާސީހިސާބު ހުޅުވުން

އަންދާސީހިސާބު ހުޅުވާނީ 30 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ގެ 11:00 ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ ކޮންފަރެންސް ރޫމުގައި، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ.

މިކަމާ ބެހޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3333155 އަށް ގުޅުއްވުން ނުވަތަ [email protected] އަށް މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

‏26‏ ޛުލްޤަޢިދާ‏ 1436

10 ސެޕްޓެންބަރު 2015
ހޯދާ