އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް ސައިފޮދު ތައްޔާރުކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

2015 ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް ސައިފޮދު ތައްޔާރުކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މި ސްކޫލުގެ 2014ގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށްފަހު ބާއްވާ ސައިފޮދު ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މި ސްކޫލުން ދެއްވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ސައިފޮދު ތައްޔާރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 18 އޮގަސްޓު 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 20 އޮގަސްޓު 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މި ސްކޫލަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ނޯޓް: މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.  

25 ޝައްވާލް 1436

10 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ