ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން ހޯދުން

އިޢުލާން

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން ހޯދުން:

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޭގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެދުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

ގޯތީގެ ނަން: އުދަރެސް / ގދ. ނަޑެއްލާ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ވެރިފަރާތް: އަލްމަރުޙޫމް އަބޫބަކުރު

ވީމާ، މި ގޭގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 23 އޮގަސްޓު 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ. 

28 ޝައްވާލް 2015

13 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ