މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްޕާޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަމުންގެންދާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ "ސްޕާޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (SPARTEC MALDIVES PRIVATE LIMITED) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރ:   12 C-0630/20 ގެ ނަން 04 އޭޕްރީލް 2013 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "ސްޓްރައިޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (STRIDE INVESTMENT PRIVATE LIMITED) މިނަމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

04 އޭޕްރިލް 2013
ހޯދާ