ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސްޓީއޯގެ އެކި ސެކްޝަން ތަކުން ނެގިފައިވާ ބައު ސާމާނުތަކެއް ނީލަމުގައި ވިއްކައިލުމަށް

އެސްޓީއޯގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުން ނެގިފައިވާ ބައު ސާމާނުތަކެއް ނީލަމުގައި ވިއްކައިލުން

އެސްޓީއޯގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުން ނެގިފައި ހުރި ބައު ސާމާނުތަކެއް ނީލަމުގައި ވިއްކައިލަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މި ތަކެތި ނީލަމުގައި ބައްލަވައިގަތުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން 15 އެޕްރީލް 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 09:00 އަށް އެސްޓީއޯ ސްޓާފް ކުއަރޓަރސްއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 16 އެޕްރީލް 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 09:00 އަށް އެސްޓީއޯ ސްޓާފް ކުއަރޓަރސްއަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

  • ނީލަން ކާމިޔާބު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން 2 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ގެންގޮސް ނިންމަވަން ވާނެއެވެ.
07 އޭޕްރިލް 2015
ހޯދާ