މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުންފުނީގެ ނަން ބަދަލުވުން

މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަމުންގެންދާ ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ "މުއްތަހިދާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (MUTHAHIDA GROUP PVT LTD) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: C-0344/2012 ގެ ނަން 03 މާރިޗު 2015 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "ވައިޓް ޑިވެލޮޕަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (WHYTE DEVELOPERS PVT LTD) މިނަމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި ޢިއުލާން ކުރީމެވެ.

12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1436

03 މާރިޗު 2015
ހޯދާ