މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހަލާކުވެފައިވާ ބައެއް ވެހިކަލްތައް ބައުދަނގަޑުގެ ގޮތުގައި ވިއްކުމާބެހޭ

މިކުންފުނީގައި ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބޭނުންކޮށް ހަލާކުވެފައި ހުރި ބައެއް ވެހިކަލްތަކުގެ ބައިތަކާއި ބައުވެފައިވާ ސީޓްޕައިލްފަދަ ބައުދަގަނޑުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަކެތި ވިއްކާލުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، ބައުދަގަނޑުގެ ގޮތުގައި މިތަކެތި ބައްލަވައިގަތުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 1 މާރިޗު 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިކުންފުނީގެ ކޯޕަރޭޓް އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 4 މާރިޗު 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހު 10:30 އަށް މިކުންފުނީގެ ކޯޕަރޭޓް އޮފީހަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

29 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1436

19 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ